Szkolne sprawy

Inne szkolne sprawy

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 83, poz.562 z późniejszymi zmianami)

Ustalenia ogólne
1. Uczeń gimnazjum realizuje obowiązkowo jeden projekt w III etapie edukacyjnym.
2. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
3. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych lub międzyoddziałowych.
4. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę z zachowania.
5. Szczegółowe kryteria oceny z zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
Rola Dyrektora
1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole.
2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w dokumencie Zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum.
3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora projektów.

Rola nauczyciela - koordynatora
Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy:
a) udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu;
b) koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów;
c) przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny;
d) nadzór nad dokumentacją projektów;
e) nadzór nad prezentacją projektów.

Rola opiekuna projektu

Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadania to:
a) omówienie scenariusza projektu z uczniami;
b) przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:
- karty projektu,
- karty samooceny ucznia,
- karty oceny projektu,
- karty oceny prezentacji projektu,
- sprawozdania z realizacji projektu.
c) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;
d) organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji;
e) pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu;
f) motywowanie uczniów do systematycznej pracy;
g) pomoc w prezentacji projektu;
h) ocena projektu;
i) komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie;
j) koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy.

Rola nauczycieli
1. Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w projekcie międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do:
a) sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym;
b) prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu;
c) współpracy z opiekunem i szkolnym koordynatorem projektu w trakcie jego trwania i w przygotowaniu prezentacji;
d) udziału w ustalaniu oceny z zachowania ucznia.
2. Wychowawca klasy jest zobowiązany do:
a) poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;
b) prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności:
- wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,
- monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z
opiekunem projektu,
- przekazywanie rodzicom informacji o wynikach monitorowania
c) komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie ustalenia oceny z zachowania;
d) prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).
Działania projektowe

I. Wybór tematu projektu
1. Podczas ustalania przewodniego tematu projektów edukacyjnych w szczególności bierze się pod uwagę ważne wydarzenia rocznicowe, społeczne, uwarunkowania środowiska lokalnego, potrzeby szkoły oraz realizację podstawy programowej.
2. W terminie do 15 września danego roku szkolnego, w którym będzie realizowany projekt edukacyjny, nauczyciele wspólnie ustalają i przedstawiają zestaw tematów projektów edukacyjnych do realizacji.
3. Uczniowie mogą zaproponować własny temat projektu.
4. Uczniowie wybierają temat projektu i grupę projektową do końca września danego roku szkolnego.
5. Projekty mogą być realizowane przez jednego nauczyciela w jednej klasie lub międzyoddziałowo, bądź przez kilku nauczycieli międzyprzedmiotowo.
6. Uczniowie mogą realizować projekty w zespołach oddziałowych, miedzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących 3 – 8 osób.
7. W przypadku, gdy uczeń:
- nie zdecyduje o wyborze tematu,
- nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,
- nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie ( np. z powodu choroby)
wychowawca włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.
7. W szczególnych przypadkach ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą koordynatora projektu i opiekuna, przez kilka zespołów uczniowskich. Wszelkie zabawki erotyczne kupicie w sklepie centrum erotyki.

II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji
1. Opiekunowie projektów omawiają z uczniami: scenariusz projektu, harmonogram działań projektowych, wspomagają podział zadań w grupie, omawiają wzory dokumentów i kryteria oceniania projektu i jego prezentacji.
2. Opiekunowie projektów wyznaczają miejsce i terminy konsultacji.
3. Opiekunowie projektów przygotowują kartę projektu.
III. Wykonanie zaplanowanych działań

1. Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu do końca maja danego roku szkolnego. Termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do zakończenia zajęć dydaktycznych w pierwszym semestrze nauki w klasie trzeciej.
2. Koordynator projektów edukacyjnych z opiekunami projektów przygotowuje harmonogram prezentacji poszczególnych projektów.
3. Uczniowie dokonują samooceny projektu.
4. Opiekun projektu wraz z współpracującymi nauczycielami dokonuje oceny projektu
IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.
1. Projekty edukacyjne mogą być prezentowane publicznie.
2. Prezentacja projektów odbywa się w terminie ustalonym w harmonogramie.
3. Uczniowie wraz z nauczycielami dokonują ewaluacji swojej pracy.
4. Do końca roku szkolnego uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują sprawozdania z realizacji projektów, które mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły.
Ustalenia dodatkowe

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
2. W przypadkach, o których mowa w punkcie 1 na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.
3. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.
4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego dokumentu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.