Kultura w szkole

Kultura szkolna

STATUT STOWARZYSZENIA „BĄDŹ Z NAMI”

Rozdział I Postanowienia ogólne
§ 1 1. Stowarzyszenie „Bądź z nami”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 z 1989 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu. 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i statucie. 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. § 2 Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. § 3 Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sępólno Krajeńskie, ul. Szkolna 1, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica – zgodnie z przepisami prawa miejscowego. § 4 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do wykonywania zadań statutowych może zatrudniać pracowników. § 5 Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania. § 6 Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych. § 7 Stowarzyszenie może tworzyć instytucje, które służą realizacji celów statutowych (między innymi placówki doskonalenia nauczycieli, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne).

Rozdział II Cele i zasady działania Stowarzyszenia § 8 Celem Stowarzyszenia jest: 1. działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, 2. działanie na rzecz zaspokojenie potrzeb dzieci i młodzieży, 3. przeciwdziałanie patologiom społecznym, 4. przeciwdziałanie bezrobociu, 5. organizowanie imprez edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych o różnym zasięgu, w tym wypoczynku letniego i zimowego, 6. prowadzenie zajęć o charakterze rekreacyjnym, edukacyjnym, opiekuńczym i wychowawczym, 7. wspieranie inicjatyw społecznych zgodnych z założeniami statutowymi Stowarzyszenia, 8. pozyskiwanie środków finansowych i wsparcia rzeczowego na działalność statutową Stowarzyszenia pochodzących z dobrowolnych darowizn oraz składek członków, osób trzecich oraz różnego rodzaju instytucji i fundacji, 9. współdziałanie z organizacjami społecznymi, samorządami lokalnymi oraz władzami miasta, województwa, kraju i zagranicy. Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia

§ 9 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1) członków zwyczajnych, 2) członków honorowych, 3) członków wspierających. § 10

2. Członek zwyczajny 1) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel RP posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, zainteresowany jego działalnością. 2) Do Stowarzyszenia wstępuje się przez złożenie pisemnej deklaracji. 3) Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletni cudzoziemcy mający pełną zdolność do czynności prawnych i posiadający miejsce zamieszkania na terenie RP, zgodnie ze Statutem oraz przepisami obowiązującymi obywateli Polski. 4) Do Stowarzyszenia mogą wstępować cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium RP zgodnie ze Statutem oraz ustawą Prawo o Stowarzyszeniach. 5) Zarząd przyjmuje w poczet członków Stowarzyszenia w drodze swojej uchwały. § 11

1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 1) Aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia. 2) Stosowanie się do postanowień Statutu. 3) Opłacanie składek. § 12

2. Członek zwyczajny ma prawo: 1) Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia. 2) Wybierać i być wybieranym do Zarządu Stowarzyszenia. 3) Korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia. § 13
1. Członek wspierający

1) Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać każda osoba fizyczna lub prawna deklarująca poparcie finansowe i rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia. 2) W poczet członków wspierających przyjmuje Zarząd. 3) Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 4) Członek wspierający - osoba prawna - działa przez swojego przedstawiciela. § 14

1. Członek honorowy 1) Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia. 2) Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem obowiązku opłacania składek. § 15 1. Członkostwo ustaje w przypadku:

1) śmierci, 2) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu, 3) skreślenia przez Zarząd z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy po uprzednim upomnieniu, 4) wykluczenie Uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia, 5) Uchwały w zakresie ustania, wykluczenia i wykreślenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd, 6) Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni składane do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna. Rozdział IV Władze Stowarzyszenia § 16

1. Władzami Stowarzyszenia są: 1) Walne Zebranie Członków, 2) Zarząd, 3) Komisja Rewizyjna. 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym zależnie od podjętej uchwały. § 17

1. Walne Zebranie Członków jest najważniejszym organem władzy Stowarzyszenia. 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 1) uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia, 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 3) udzielanie absolutorium Zarządowi, 4) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia, 5) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 6) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o wykluczeniu i wykreśleniu członka Stowarzyszenia, 7) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych do rozpatrzenia przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną, 8) podejmowanie uchwał dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. § 18
1. Walne zebranie członków Stowarzyszenia może być: 1) Zwyczajne, 2) Nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na rok. 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo 15% członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku przez uprawnione organy. 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje w sprawach, dla których rozstrzygnięcia zostało powołane. 6. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą: 1) Członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym. 2) Członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.
§ 19
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu osób, w tym z:
1) prezesa,
2) wiceprezesa,
3) sekretarza,
4) skarbnika,
5) członka.
§ 20
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
3) sporządzanie okresowych sprawozdań i bilansów,
4) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
5) przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia,
6) nadawanie godności członka honorowego,
7) podejmowanie uchwał w sprawach wykreślenia i wykluczenia członków,
8) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
9) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
10) inne czynności nieprzewidziane dla Walnego Zebrania Członków.
§ 21
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
§ 22
Członkiem Zarządu nie może być członek Komisji Rewizyjnej.
§ 23
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
§ 24
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz dokonywanie oceny tej działalności,
2) dokonywanie analiz okresowych sprawozdań finansowych,
3) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków ze swej działalności,
4) występowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji.
§ 25
1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej organom tym przysługuje prawo uzupełnienia swego składu z innych członków Stowarzyszenia.
2. Liczba członków nowo powołanych nie może przekraczać 1/3 składu powołanego przez Walne Zebranie Członków.
3. W przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń prawa przez Zarząd Stowarzyszenia lub poszczególnych jego członków Komisja Rewizyjna informuje o tym Walne Zebranie Członków.

Rozdział V Majątek Stowarzyszenia
§ 26
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się ruchomości, nieruchomości i fundusze.
§ 27
1. Fundusze Stowarzyszenia stanowią:
1) składki członkowskie,
3) dotacje, subwencje,
4) darowizny, spadki,
5) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, z ofiarności publicznej, odsetek.
2. Wydatkowanie środków finansowych na cele statutowe przebiega zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków.
3. Środki finansowe gromadzone są na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
§ 28
1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu tj. prezesa lub wiceprezesa i skarbnika.
2. Do składania oświadczeń woli w innych sprawach upoważnione są dwie osoby: prezes lub wiceprezes i skarbnik.

Rozdział VI Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 29
1. Decyzję o zmianach w Statucie lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków.
2. Podjęcie uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje komisję likwidacyjną.