Szkolne informacje

Informacje szkolne

Zmiany w systemie ocen z zachowania

Wprowadzenie obowiązku realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum wymusza szereg regulacji prawnych. Tu prezentujemy zmiany w systemie oceniania zachowania związane z realizacją projektu.
Regulacje szczegółowe:
Ocenę wzorową lub bardzo dobrą otrzymać może uczeń, który zdobył wymaganą liczbę punktów z zastrzeżeniem, że:

nie wagaruje (dopuszczalne 4h nieusprawiedliwione) nie ma konfliktu prawem nie dezorganizuje pracy na lekcji (dopuszcza się 8 uwag) zwykle wywiązuje się z powierzonych zadań, jest przygotowany do zajęć, punktualny (dopuszczalne 2 uwagi) nie lekceważy dorosłych, do wszystkich odnosi się kulturalnie, z szacunkiem (dopuszczalne 2 uwagi) nie odmawia bez uzasadnienia uczestnictwa w zadaniach szkoły i klasy Ponadto w Gimnazjum

Ocenę wzorową może otrzymać uczeń, który wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń który był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.
Ocenę poprawną współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.
Ocenę dobrą współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.
Wychowawca we współpracy z zespołem wychowawczym może obniżyć ocenę z zachowania bez względu na liczbę zdobytych przez ucznia punktów za następujące zachowania:

konflikt z prawem powtarzające się wagary (50h i więcej) niszczenie mienia szkoły picie alkoholu palenie papierosów zażywanie innych niedozwolonych substancji wnoszenie alkoholu, niebezpiecznych narzędzi, niedozwolonych środków na teren szkoły agresję słowną, fizyczną lub psychiczną (także w Internecie) [wielokrotnie lub jednorazowo o szczególnie brutalnym charakterze] powtarzające się stwarzanie sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu Ponadto w Gimnazjum wychowawca we współpracy z opiekunem projektu oraz zespołem wychowawczym może obniżyć ocenę z zachowania do:

Oceny nieodpowiedniej w sytuacji gdy : uczeń często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego, nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków lub odmawiał współpracy.
Oceny nagannej w sytuacji gdy uczeń nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.
Wychowawca we współpracy z zespołem wychowawczym może podwyższyć ocenę z zachowania maksymalnie do oceny dobrej bez względu na liczbę zdobytych przez ucznia punktów za następujące zachowania:

szczególną aktywność na rzecz szkoły
wysoką kulturę osobistą
osiągnięcia w konkursach
prace społeczne na rzecz szkoły
godne reprezentowanie szkoły w imprezach środowiskowych
znaczące osiągnięcia w sporcie

Ponadto w gimnazjum wychowawca we współpracy z opiekunem projektu oraz zespołem wychowawczym może podwyższyć ocenę z zachowania z nieodpowiedniej i nagannej maksymalnie do oceny dobrej, bez względu na liczbę zdobytych przez uczniów, w sytuacji, gdy uczeń spełnia kryteria realizacji projektu na ocenę wzorową i bardzo dobrą.